1 shield bash
+Shift : Battle Shout
2 Disrupting shout
+shift : Commanding Shout
3 Heroic Leap macro
+shift : demoralizing Shout
4 shield block
+shift : Shield Barrier
5 intimidating shout...