PDA

View Full Version : ʎɯ ʍoɥ ʇnoqɐ llɐ ʎɹoʇs ɐ sỊ sỊɥʇ ʍoNCiderhelm
02-14-2007, 02:27 AM
?ɹỊɐ-ləq ɟo əɔuỊɹd əɥʇ sɐ əuoɹɥʇ ʎɯ uo ʇỊs oʇ
əɹəɥʇ ʎllɐuỊɟ sɐʍ I ɯopნuỊʞ ʎɯ ʇɐ pəʞooq
ɹəʇɐl ɐʎ lləɯs səɯloɥ oʎ ʎqqɐɔ əɥʇ oʇ pəlləʎ I puɐ
8 ɹo L ʇnoqɐ əsnoɥ əɥʇ oʇ dn pəllnd I

??ɹỊɐ-ləq oʇ əɯoɥ oʇ ?ʇỊ ʇəნɹoɟ ?ɥɐN? ?ʇɥნnoɥʇ I ʇno
əɹɐɹ sɐʍ qɐɔ sỊɥʇ ʇɐɥʇ ʎɐs plnoɔ I ნuỊɥʇʎuɐ ɟI
ɹoɹɹỊɯ əɥʇ uỊ əɔỊp pɐɥ ʇỊ puɐ ɥsəɹɟ pỊɐs əʇɐld əsuəɔỊl əɥʇ
ɹɐəu əɯɐɔ ʇỊ uəɥʍ puɐ qɐɔ ɐ ɹoɟ pəlʇsỊɥʍ I

??ɹỊɐ-ləq uỊ əlɔun puɐ əỊʇunɐ ɹnoʎ ɥʇỊʍ ?uỊʌoɯ əɹ?noʎ? ?pỊɐs puɐ
pəɹɐɔs ʇoნ ɯoɯ ʎɯ puɐ ʇɥნỊɟ əlʇʇỊl əuo uỊ ʇoნ I
pooɥɹoqɥნỊəu ʎɯ uỊ əlqnoɹʇ ?uỊʞɐɯ pəʇɹɐʇS
pooნ ou oʇ dn əɹəʍ ʎəɥʇ sʎnნ ɟo əldnoɔ ɐ uəɥʍ
looɥɔs əɥʇ əpỊsʇno llɐq-q əɯos ?uỊʇooɥs llɐ puɐ
looɔ llɐ ??uỊxɐləɹ ??uỊxɐɯ ?ʇno ?uỊllỊɥɔ
sʎɐp ʎɯ ɟo ʇsoɯ ʇuəds I əɹəɥʍ sỊ punoɹნʎɐld əɥʇ uO
pəsỊɐɹ puɐ uɹoq ɐỊɥdləpɐlỊɥb ʇsəʍ uI

ɹỊɐ-ləq pəllɐɔ uʍoʇ ɐ ɟo əɔuỊɹd əɥʇ əɯɐɔəq I ʍoɥ noʎ lləʇ ll?I
əɹəɥʇ ʇɥნỊɹ ʇỊs ʇsn əʇnuỊɯ ɐ əʞɐʇ oʇ əʞỊl p?I puɐ
uʍop əpỊsdn pəuɹnʇ ?pəddỊlɟ ʇoნ əɟỊl
ʎɯ ʍoɥ ʇnoqɐ llɐ ʎɹoʇs ɐ sỊ sỊɥʇ ʍoN

zancii
02-14-2007, 05:22 PM
<3 Will Smith!

Talnoth
02-19-2007, 08:51 AM
in after bel'air

Ciderhelm
06-21-2007, 12:42 AM
le bump

Onion
06-21-2007, 01:51 AM
sigh

Darkanthias
06-23-2007, 06:44 PM
Cider, that is so 2005.

Ciderhelm
06-23-2007, 07:13 PM
Cider, that is so 2005.

Yes, but someone was looking at it... :(

Ariedan
07-11-2007, 04:14 PM
Every time I hear that song, I think of that YTMND trend where they mixed Fresh Prince with that Lazytown cake song, haha.

Kazeyonoma
07-17-2007, 04:02 PM
lol, what font is that?

Xepri
07-26-2007, 05:06 AM
http://www.coldcatstudios.org/mheart/internet_pics/witnessed_a_murder.jpg

Ciderhelm
07-26-2007, 05:09 AM
Nice!

And, this thread title got butchered by the SEO renaming, lol.

Narshe
07-26-2007, 05:10 AM
Now I am scared!